preskoči na sadržaj
Odluka o usvajanju Kataloga informacija

  REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
LUG
LUG SAMOBORSKI, Kneza Zdeslava 2
10432 Bregana
            Telefon: 01/3375-248
                Telefaks: 01/3375-309, 3375-308
                Žiro račun: 2390001-1100015238

 

Klasa:               112-11-01   
Urbr:               238-98-11-   
Predmet:          odluka         
Datum:            19.12.2011.  
 

Na temelju odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03. i 144/10.) ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Lug donio je dana 19. prosinca 2011. godine slijedeću

O D L U K U

O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA


Članak 1.

Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Centar za odgoj i obrazovanje Lug a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz djelokruga Centra za odgoj i obrazovanje Lug, te je sastavni dio Odluke.

Članak 3.

Informacije iz Kataloga informacija Centar za odgoj i obrazovanje Lug redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i pripreme informacija, objavljuje na svojoj Internet stranici www.centar-lug.skole.hr u cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga. Pregled informacija podrazumijeva one informacije kojima Centar za odgoj i obrazovanje Lug raspolaže u određenom trenutku.

Članak 4.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pismenog zahtjeva Centru za odgoj i obrazovanje Lug na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Lug Samoborski, Kneza Zdeslava 2., Bregana ili elektroničkom poštom na adresu: centar.za.odgoj@zg.t-com.hr. Zahtjev se može podnijeti i na broj faksa: 01/3375-309 ili se može donijeti osobno u Centar za odgoj i obrazovanje Lug službeniku za informiranje svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

Članak 5.

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata, svaka stranica naplaćivat će se prema kriteriju za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 6.

Naknada iz članka 5. ove odluke uplaćuje se na blagajni Centra za odgoj i obrazovanje Lug ili na žiro-račun  2390001-1100015238 po ispostavljenom računu.

Članak 7.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji je službenik za informiranje Martina Geušić koja radi na radnom mjestu administrativnog referenta i voditelja Odjela zajedničkih poslova.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

                                                                                                                                                                                                 RAVNATELJ
                                                                                                                                                                                                    Boro Kljajić, dipl. teolog
 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju