preskoči na sadržaj
Katalog informacija Centra za odgoj i obrazovanje Lug

KATALOG INFORMACIJA
CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG

                1.    UVODNE ODREDBE

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Centar za odgoj i obrazovanje Lug s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Centar za odgoj i obrazovanje Lug glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Centar za odgoj i obrazovanje Lug uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Centar za odgoj i obrazovanje Lug može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka , izvršenje sudske odluke ili kazne,
 • onemogućilo rad tijela kaoja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor odnosno nadzor zakonitosti,
 • povrijedilo pravo intelektualog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Centar za odgoj i obrazovanje Lug uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

                2.    SADRŽAJ KATALOGA

Centar za odgoj i obrazovanje Lug je javna ustanova čija je djelatnost;

 • Stalni i tjedni smještaj u domu, cjelodnevni i poludnevni boravak, odgoj, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena za mladež s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 14. do 21. godine života i za maloljetnike  i mlađe punoljetne osobe s poremećajem u ponašanju i tjelesnim ili mentalnim oštećenjem u dobi od 14. – 21. godine koji su na izvršenju sudske odgojne mjere Upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu.
   
 • Srednjoškolsko obrazovanje i stručno osposobljavanje za mladež s lakom       mentalnom retardacijom u dobi od 14. do 21. godine života po posebnom programu za pomoćne radnike strukovnog zanimanja.
   
 • Boravak, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, usluge radno proizvodnih aktivnosti, te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena za tjelesno ili mentalno oštećene odrasle osobe od 18.  godine života.
   
 • Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih osoba s posebnim potrebama. 

Informacije u katalogu su razvrstane prema ustrojstvenim jedinicama Centra za odgoj i obrazovanje Lug koje raspolažu pojedinim informacijama:

 1. Ravnatelj
 2. Odjel stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije
 3. Odjel obrazovanja i stručnog osposobljavanja- škola
 4. Odjel radnih aktivnosti
 5. Odjel zajedničkih poslova

Ured ravnatelja, Odjel zajedničkih poslova te računovodstveno-financijski poslovi raspolažu informacijama vezanim uz:

 1. akte Centra za odgoj i obrazovanje Lug, zakonske i podzakonske propise
 2. natječaje i oglase za zasnivanje radnog odnosa
 3. statističke podatke o zaposlenicima
 4. podatke o zaposlenicima, evidencija radnog vremena zaposlenika
 5. informacije iz urudžbenog zapisnika
 6. informacije o arhiviranju dokumentacije, pretraživanje arhivske građe i sl.
 7. informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara
 8. plan javne nabave
 9. natječaje za provođenje postupka i načina javne nabave i natječajne dokumentacije
 10. izvješća o provedenim postupcima javne nabave
 11. ugovorima o nabavi roba, radova i usluga  te izvješća o izvršenju ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
 12. očitovanja prema nadležnom ministarstvu, gradu, županiji ili drugim pravnim ili fizičkim osobama
 13. odluke, rješenja ravnatelja
 14. sjednice Upravnog vijeća, dnevni red, odluke i priopćenja sa sjednica Upravnog vijeća
 15. prehrana korisnika (jelovnici, podaci iz HACCP sustava)
 16. stručni poslovi financijskog  planiranja  i rebalansa financijskog plana  sukladno Uputama Ministarstva financija koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske
 17. izrada zahtjeva prema nadležnom Ministarstvu za podmirenjem obveza
 18. izrada zahtjeva za gotovinom  prema nadležnom Ministarstvu
 19. obračun i isplata plaće  i ostale  naknade plaća prema Zakonu o plaćama, Uredbi i Kolektivnim ugovorima
 20. evidentiranje poslovnih  događaja u knjigovodstvu Centra prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i  prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske
 21. suradnja sa službama pri nabavi roba i usluga o eventualnoj racionalizaciji i ekonomičnosti poslovanja
 22. godišnja,polugodišnja, kvartalna i mjesečna izviješća o financijskom poslovanju-prihodi i primici,rashodi i izdaci,izvori financiranja  na temelju Pravilnika o financijskom izviještavanju  u proračunskom računovodstvu
 23. koordinacija sa  nadležnim tijelima vezanim za proračunsko računovodstvo
 24. čuvanje financijske dokumentacije  sukladno pozitivnim pravilima

Odjel stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije raspolaže informacijama vezanim uz:

 1. osnovne podaci o domu, kapacitet smještaja, vrste smještaja- karakteristike
 2. godišnji plan i program rada, programi rada i izvješća o radu psihologa, socijalnog radnika, voditelja Odjela, zdravstvenih djelatnika
 3. informacije vezane uz korisnike (dosjei korisnika, osobni listovi korisnika i sva dokumentacija vezana uz korisnike tijekom boravka u ustanovi)
 4. informacije vezane uz zaštitu mlt. i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju ( provođenje odgojne mjere upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu)
 5. informacije o tijeku školovanja (svjedodžbe korisnika i dr)
 6. baza podataka svih korisnika u ustanovi
 7. podaci - zapisnik Stručnih timova za korisnike, Kolegija odgajatelja, Komisije za prijem i otpust korisnika
 8. izvješća odgajatelja i druga pisana dokumentacija za korisnike tijekom boravka u ustanovi
 9. program slobodnih aktivnosti ( sportsko-rekreativni program, kulturno-zabavne aktivnosti…)
 10. zdravstvene usluge, podatke o pruženim zdravstvenim uslugama korisnicima
 11. informacije o popunjenosti kapaciteta u domu, te ukupnom broju podnesenih i riješenih zahtjeva za smještajem u ustanovi
 12. psihosocijalni rad, odgojni rad, savjetovanje
 13. matična knjiga, registar sudskih slučajeva, evidencija odsutnosti korisnika, urudžbeni zapisnik ( uvjerenja o školovanju)
 14. podaci arhiva
 15. statistički izvještaji

Odjel  radnih aktivnosti raspolaže informacijama vezanim uz:

 1. osnovni podaci o odjelu, kapacitet odjela
 2. godišnji plan i program rada
 3. informacije vezane uz korisnike (dosjei korisnika, osobni listovi korisnika i sva dokumentacija vezana uz korisnike tijekom korištenja usluge boravka)
 4. informacije o suradnji s centrima za socijalnu skrb
 5. informacije o suradnji s roditeljima
 6. baza podataka svih korisnika u odjelu
 7. zapisnik Stručnih timova za korisnike
 8. zapisnik Kolegija odgajatelja
 9. izvješća odgajatelja i druga pisana dokumentacija za korisnike
 10. programi svih sadržaja i oblika psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije
 11. podaci o pruženim zdravstvenim uslugama korisnicima
 12. dnevnici rada svih djelatnika u neposrednom radu s korisnicima
 13. informacije o popunjenosti kapaciteta u odjelu, te ukupnom broju podnesenih i riješenih zahtjeva za pružanje usluge poludnevnog boravka
 14. psihosocijalni rad, odgojni rad, savjetovanje
 15. podaci – zapisnik Komisije za prijem i otpust korisnika
 16. matična knjiga, dnevna evidencija odsutnosti korisnika, urudžbeni podaci arhiva
 17. statistički izvještaji

Odjel obrazovanja i stručnog osposobljavanja – škola raspolaže informacijama vezanim uz:

 1. matičnu knjigu učenika i pregled učenika upisanih u matičnu knjigu
 2. podatke o učenicima i zaposlenicima Odjela
 3. izvješća o radu Odjela, statistika i praćenje
 4. godišnji plan i program Odjela
 5. podatke   u elektroničkoj matici
 6. podatke  tj. očevidnik o radu nastavničkog vijeća i ostalih stručnih tijela  škole
 7. razredne knjige s imenikom učenika, pregledom rada i dnevnikom rada
 8. knjiga evidencije zamjene nastavnika
 9. svjedodžbe (prijepis i duplikat), prijepis ocjena , potvrde o školovanju učenika, potvrde o položenim predmetnim ispitima (razlikovni i razredni)
 10. dnevnike  učenika na praktičnoj nastavi
 11. podatke  o izradbi i obrani završnog rada (odluke o popisu tema za završne radove i popisu učenika za obranu završnog rada , prijavnice, zapisnici i završni radovi)
 12. vremenik pisanih provjera znanja
 13. pregled rada izvannastavnih aktivnosti
 14. podatke o statistici vezane uz knjižnicu
 15. podatke o provođenju programa osnovnog  obrazovanja odraslih (matične knjige, registri upisanih polaznika, e – matica, razredne knjige s imenikom učenika, pregledom rada i dnevnikom rada i dr. ) 

 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju